Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Facadefuger

Download denne vejledning i printvenlig udgave


Generelt
Fuger skal som andre bygningsdele af ejer eller bruger besigtiges med jævne mellemrum for at sikre at fugens funktion fortsat opretholdes. Ligeledes skal ejer/bruger sikre fugerne korrekt renhold og gennemføre vedligehold.

Forudsætninger
Det forudsættes, at fuger besigtiges en gang årligt, særligt udsatte fuger oftere. Besigtigelsen skal under hensyn til ansvarsfordelingen dokumenteres med en tilstandsrapport, der indeholder stamoplysninger, dvs. de tekniske data om fugens oprindelse og materialer samt en vurdering af den aktuelle tilstand. Stamoplysningerne om fugerne udfyldes af entreprenøren ved aflevering af fugeentreprisen. Datablade for de anvendte materialer vedlægges.

Defekte fuger skal uskiftes, dvs. fugeslip (adhæsionsbrud) og fugemassebrud (kohæsionsbrud) skal udbedres således at fugens funktion bringes op på et niveau svarende til det oprindelige, det projekterede.

Rengøring
Almindelig rengøring, herunder fjernelse af støv, alger, mos, jord og nedfaldende blade skal foretages, da der ellers kan dannes grobund for mikroorganismer med misfarvning til følge. Rengøring foretages som udgangspunkt tørt med blød børste eller radiatorpensel. Rengøringsmiddel kan anvendes ved stærk tilsmudsede overflader, primært elastiske fuger. Som rengøringsmiddel foreslås rent vand evt. tilsat lidt brun sæbe, opvaskemiddel eller andet svagt rengøringsmiddel. Andre rengøringsmidler kan efter leverandørens anvisning anvendes, men der kan være kemiske problemer forbundet hermed, og omhyggelig efterskylning med rent vand anbefales. I tvivlstilfælde, f.eks. hvor rengøringsmidlernes påvirkning af fugematerialerne eller omgivende materialer ikke kendes, anbefales det altid at udføre en prøve for at sikre sig, at de er forenelige.

Reparation stedvis
Som udgangspunkt og ud fra en æstetisk og teknisk betragtning anbefales det at udskifte hele forløb frem for punktvis reparation.

Stedvis reparation foretages med udskæring af de beskadigede fugestrækninger og omhyggelig afrensning af kontaktflader, så de er rene, tørre, fri for olie og løse partikler.

Der efterfuges med ny fugemasse, helst med samme fugemasseprodukt, som det oprindeligt anvendte. Der primes, når dette anbefales af fugemasseleverandøren. Farveforskel mellem ny og eksisterende fugemasse kan forekomme, afhængig af fugens alder og påvirkning af UV-stråling fra solen.

Udskiftning

   

Til højre fuge oprindeligt udført med plastisk fugemasse, som er påført i for tyndt lag og udtørret - Udskiftning påkrævet. Til venstre fuge oprindeligt udført med elastisk fugemasse og som viser tydelige kohæsive brud i fugen - Udskiftning påkrævet.

Udskiftning foretages med udskæring af fugestrækninger og omhyggelig afrensning af kontaktflader, så de er rene, tørre, fri for olie og løse partikler.

Skader og deres årsager skal forinden retablering af fugen altid klarlægges, forudgående elimineres og udbedres. Udbedring bør efterfølgende så vidt muligt foretages med det oprindeligt anvendte fugemateriale eller tæt beslægtet fugemassetype. Hæftebryder, bagstopning og isoleringbør, hvor det er formålstjenligt, tillige udskiftes ved retablering. Der primes, når dette anbefales af fugemasseleverandøren.

Andre produkter og materialer
Såfremt der ønskes anvendt andre produkter end de oprindeligt anvendte, må de pågældende leverandører konsulteres om eventuelle særlige foranstaltninger for at sikre vedhæftningen.

Vær opmærksom på at der på hæfteflader, hvor der oprindeligt er anvendt plastisk oliebaseret fugemasse ikke kan forventes varig vedhæftning for elastiske fugemassetyper.

Evt. overmaling må kun foretages i samråd med fugemasseleverandøren.

Silikoneprodukter kan ikke malebehandles med mindre leverandøren kan dokumentere behandlingens vedhæftning og elasticitet.